TÜRKİYE 9. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2007

 

drama kavramları

  

22 - 24 Haziran 2007 Bolu

   

 

 

22 Haziran 2007 Cuma

 

09.30 - Buluşma

10.00 - Dinleti (AİBÜ EF Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri)

10.30 - Açılış 

 

Açılış Konuşmaları

Naci ASLAN (Oluşum Drama Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Esergül Balcı BUCAK (AİBÜ EF Dekanı)
Prof. Dr. Atilla KILIÇ (AİBÜ Rektörü)

Onur Ödülü Dağıtım Töreni
(UDS 2007 Onur Ödülü Prof. Dr. Sevinç SOKULLU’ya verilmektedir.)

 

11.15 - 1. Bildiri Sunumu Oturumu  

Oturum Yönetimi: Prof. Dr. Sevinç SOKULLU

 

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı / ESKİŞEHİR)
Psikodramada Rol, Tele ve Aktarım

 

Yard. Doç. Dr. Emine ERATAY (AİBÜ Eğitim Fakültesi / BOLU)
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Okul 

 

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (AİBÜ Eğitim Fakültesi / BOLU)
Kaynaştırma Eğitiminde Drama Çalışmalarının Etkisi

Naci ASLAN (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / ANKARA)
 

Dramada Dört Temel Kavram - Dört Temel Teknik: Rol Oyunu, Doğaçlama, Dramatizasyon ve Oyun

 

12.15 - Tartışma Oturumu.  12.30 - Öğle Arası.

 

14.00 - 2. Bildiri Sunumu Oturumu

Oturum Yönetimi: Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL 

 

Yard. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ (AİBÜ Eğitim Fakültesi / BOLU)
Çocukta Duygusal Zekanın Gelişiminde Drama Yönteminin Kullanılması ve Etkinlik Örnekleri

 

Araş. Gör. Bilge Taşkın CAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi / İZMİR)
Yaratıcı Drama Uygulamalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkileri

 

Araş. Gör. Dr. Seher TEKİN (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi / AMASYA)
Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmenlerin Drama Hakkındaki Görüşlerine Katkıları 

 

Hafize GÜNER (Terakki Vakfı Okulları Drama Öğretmeni/İSTANBUL)
Aylin GÜNAY (Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İÖO Fen ve Teknoloji Öğr./İSTANBUL)
Fen Eğitimi İçin Bir Tiyatro Örneği: “Araştırmadan Olmaz”

 

15.00 - 15.15 Tartışma Oturumu.  15.15 - 16.00 Ara

 

16.00 – Panel. Drama Kavramları  
Yöneten: Prof. Dr. Sevinç SOKULLU
Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL
Yard. Doç. Dr. A. Kadir ÇEVİK
Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Naci ASLAN

 

23 Haziran 2007 Cumartesi

09.00 - 12.00 Atölye Çalışmaları (1. Oturum)
12.00 - 13.00 Ara
13.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları (2. Oturum)

16.00 - Serbest Zaman. 

 

24 Haziran 2006 Pazar 

09.00 - 12.00 Atölye Çalışmaları (3. Oturum)
12.00 - 13.00 Ara
13.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları (4. Oturum)

16.00 - 16.30 Ara

16.30 - Forum: Dramatik Eğitim Ütopya Mı?  Yöneten: Naci ASLAN

17.00 - Gösteriler, Katılım Belgeleri Dağıtım Töreni.

18.00 - Kapanış

 

POSTERLER

 

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / ANKARA)
Yaratıcı Drama Liderleri için Temel Düzeyde Psikiyatrik Semiyoloji

 

Sema ALEVCAN (Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / ANKARA)
“Eski Ne Kadar Eski…” Müze ve Drama

 

Bil. Uzm. Derya ÖZER - Naci ASLAN (T.C. MEB Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / ANKARA)
Onkoloji Hastanesi Pediatri Servisinde Tedavi Gören Çocuklarla Drama Çalışması

 

Yard. Doç. Dr. Meriç TUNCEL (AİBÜ Eğitim Fakültesi / BOLU)
Yeni İlköğretim Programına Göre Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Dramanın Yeri

 

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / ANKARA)
Kişilerarası İletişim Kuramları Çerçevesinde Yaratıcı Drama

 

Göksel ÇİĞDEMOĞLU (Felsefe Öğretmeni. Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri. AÜ. EBE EPÖ Tezsiz

Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Öğrencisi / ANKARA)

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı’nda Uygulanan Süreç Drama Çalışması: İşitme Engelli Bir Çocuk ve Yaşamı 

 

Sema ALEVCAN (Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / ANKARA)
İçimdeki Barış - Barışa Yolculuk

 

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / ANKARA)
Bir Karşılaştırma: Yaratıcı Drama ve Psikodrama

 

Ömer Tuğrul KARA (Selçuk Üniversitesi SBE Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / OSMANİYE)
Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması 

 

 

A t ö l y e l e r

 

Atölye 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL (AÜ. EEYO. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara)
Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu etkinliklerden birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir. Atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini destekleme için dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. 

 

Atölye 2
Augusto Boal ve Forum Tiyatro

Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara)
Bu atölyede Augusto Boal’in temel tiyatro teknikleri ve temel alıştırmaları konusunda uygulamalı olarak çalışılacaktır.  

 

Atölye 3
Doğaçlamada Yeni Yöntemler: Viola SPOLIN 

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak., Öğretim Üyesi / İzmir)
Herkesin oynayabileceğini savunan Spolin'in oyuncu ya da oyuncu olmayanların kişisel gelişimini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek oluşturduğu; sezgilerin uyarılması, farkındalığı geliştirme ve sorun çözmeye yönelik yeni bir bakış açısı edinme gibi doğaçlama teknikleri çalışılacaktır.

 

Atölye 4
Dramatik Anlatı Teknikleri

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN (Anadolu Üniversitesi Devlet Kon. Tiyatro Bl. Öğretim Üyesi / Eskişehir)
Meddahın hikaye anlatma/canlandırma becerilerine dayanarak, değişik kaynaklardaki hikayelerin tek kişilik anlatıya/canlandırmaya dönüştürülmesi sürecini içeren bir atölye çalışması. Herhangi bir hikayenin anlatana, izleyene/dinleyene, yere, zamana ya da bakış açısına göre nasıl bicim ve içerik değiştirebildiği üzerine uygulamaları içermektedir.

 

Atölye 5
Tiyatro Sporu ve Doğaçlama

San. Yet. Sevda ÇEVİK (Oyun ve Tiyatro Pedagogu / Ankara)
Tiyatro sporu günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlayan tiyatro formlarından biridir. Tiyatro Sporu iki grubun doğaçlama sanatı dalında yarışmasıdır. Atölyede doğaçlamanın temel kuralları üzerinde durulacak ve Tiyatro Sporunun temel turları çalışılacaktır. Atölye sonunda çalışılan turlardan birkaçı seyirciye sunulacaktır. 

 

Atölye 6
Drama Liderliği (Eğitmenliği)

Naci ASLAN (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)                                                                             
Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak drama yöntemini grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır. Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır. Atölyede ayrıca temel drama kavramları da çalışılacaktır.

 

Atölye 7
Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (AİBÜ., EF., Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / Bolu)
Yapılandırmacı yaklaşım öğreneni merkeze almakta, sınıf içerisinde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımını gerektirmektedir. Atölyede ilköğretim Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinde, öykülerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntemleri ve dramanın kullanımı üzerinde durulacaktır.

 

Atölye 8
Okulöncesinde Drama

Bil. Uzm. Derya ÖZER (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)
Bu atölye okulöncesi öğretmenlerine ve okulöncesi öğretmen adaylarına yöneliktir. Okulöncesi çocuklarıyla yapılan drama çalışmalarında; müzik, dans ve artık materyal kullanımına ilişkin uygulamalar örneklerle yapılacaktır. 

 

Atölye 9
Dramaya Giriş

ÇGE. Uzm. F. Nesrin KARADAĞ (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / İstanbul)
Dramaya giriş atölyesinde temel drama çalışmaları yapılacaktır. Dramayla yeni tanışan katılımcılarla dramanın ana işleyişini paylaşmak. Yaratıcılık, uyum, güven, iletişim becerileri, ekip çalışması atölyenin ana konularıdır. İki günlük bu eğitim dramaya yeni başlayanları hedeflemektedir. 

 

Katılım

 

Bildiri ve Poster Sunumları

Bildiri Sunumları
Buluşmaya drama kavramları konusunda bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler PC ortamında, en çok 10 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 18 Mayıs 2007 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Bildiriler seminer kitabında yayınlanacaktır.  

 

Poster Sunumları
Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında, en çok 2 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 18 Mayıs 2007 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de seminer kitabında yayınlanacaktır. Posterlerin 22 Haziran Cuma sabahı 09.30’da asılması gerekmektedir.

 

Atölye Katılımı

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu OLUŞUM’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye  katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olamayacaktır. Diğer etkinliklere katılım serbesttir.  

 

KONAKLAMA

Yerleşkede Konaklama
1. AİBÜ Sosyal Tesisi: 25 YTL (OK) (Tel. 0 374 253 40 20)
2. AİBÜ Öğrenci Yurtları: 5 YTL (Kişi başı 1 gece. Odalar 8 kişilik ranza, her katta ortak kullanılan banyo mevcut.) Yurtta kalanlar kahvaltılarını Sosyal Tesiste yapabilir. 5 YTL.
Öğrenci yurtlarında konaklamak isteyen katılımcılarımız tercihlerini Oluşum’a bildirmelidirler.  

 

Şehirde Konaklama
1. Bolu Öğretmen Evi: 30 YTL (OK) (0 374 331 45 13)
2. Eratay Oteli (Belediye İzinli) 20 YTL (OK) (0374 212 57 01) 
3. Köroğlu Otel (***) 35 YTL (OK) (0374 212 53 46)
Şehir - yerleşke ulaşımı öğrenci servisleriyle sağlanabilir.
 

YEMEK

Öğle Yemekleri: Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için öğle yemeği tabldot: 2.50 YTL.
Akşam Yemekleri: Yerleşkede: Sosyal Tesiste tabldot (7 YTL) ya da alakart. 

 

ULAŞIM 
Şehirlerarası Ulaşım
Ankara’dan Üstünerçelik, Düzce Güven ve Metro Turizm.
İstanbul’dan Öz Bolu, Metro ve Nilüfer Turizm.
İzmir’den Öz Bolu.
Diğer İl’lerden: Ankara aktarmalı ya da Bolu’dan geçen otobüs firmalarıyla.

Kent – Yerleşke (Gölköy) Ulaşımı
Kent - Yerleşke arasında ulaşım öğrenci servisleriyle sağlanıyor. Mesafe 10 km. Her 30 dakikada bir karşılıklı seferler var. Kent merkezindeki duraklardan servislere binilebilir. Öğrenci: 90 Krş. Tam: 1.20 Krş.

 

Yukarıdaki açıklamalar bilgi amaçlıdır. Öğrenci yurtlarında konaklamak isteyen katılımcılarımız isimlerini Oluşum’a yazdırırlarsa rezervasyon tarafımızca yapılacaktır.
Katılımcılarımızın Cuma sabahı 09.30’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi’nde olmaları gerekmektedir.