TÜRKİYE 8. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2006

 

drama ve tiyatro

 

 

23 - 25 Haziran 2006 Konak - İzmir

 

 

 

ATÖLYELER

 

Atölye 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 
(AÜ. EEYO. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara)
Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Bu dönemde çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu eğitim ortamlarından birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, programda yer alan diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir. Bu atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini desteklemede dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. 

 

Atölye 2
Oyunculukta Doğaçlama

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF Sahne Sanatları, Oyunculuk Anasanat Dalı Öğretim Üyesi / İzmir)
Oyunculuğun temelini oluşturan doğaçlama, oyuncunun sürekli olarak kendini yenileyebilmesi için başvurabileceği önemli bir yaratıcı kaynaktır. Doğaçlama sese ve bedene yönelerek, kendini tanımasını ve maskesini parçalayıp, sesinin ve bedeninin olanaklarını tam kapasite kullanmasına yardımcı olmaktadır. Atölyede doğaçlamanın oyuncu eğitiminde bir yöntem olarak kullanımı yanında, oyun sahnelemede kullanımı da uygulamalı olarak ele alınacaktır.

 

Atölye 3
Hareket ve Performanstan Koreografiye

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
(Abant İzzet Baysal Üniv., EF., Sınıf Öğretmenliği Bölümü / Bolu)
Bu atölyede ritim ve hareketten yola çıkılarak oluşturulacak performans çalışmaları, performans çalışmalarının ardından da koreografi oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Herkesin içinde yaratıcı bir koreograf bulunduğu düşüncesinden hareketle, yaratıcı koreografiler oluşturulmaya çalışılacaktır. 

 

Atölye 4
Öğretim Stratejileri ve Drama

ÇGE. Uzm. F. Nesrin KARADAĞ
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / İstanbul)
Öğretim stratejileri, öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere belirlenen konunun sunulması için izlenen yollardır. Bu yollardan öğrenci merkezli olanlar ve drama ilişkisi bu atölyenin konusudur. Katılımcılarla aktif öğrenme yöntem ve teknikleri, drama ile ilişkilendirilerek irdelenecektir.

 

Atölye 5
Drama Liderliği (Eğitmenliği)

Naci ASLAN
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Bu atölyede drama liderliği için gerekli olan; dramanın planlanması-uygulanması-değerlendirilmesi ile temel drama teknikleri, lider tavrı, drama etiği ve dramanın bir dersin işlenmesinde öğretim yöntemi olarak kullanılmasına yönelik konularda çalışılacaktır. Atölyede ayrıca tiyatro ile drama alanları arasındaki ilişki üzerinde de durulacaktır.    

 

Atölye 6
Okul Öncesinde Drama

Bil. Uzm. Derya ÖZER
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)
Bu atölyede okul öncesi çocuklarıyla yapılan drama çalışmalarında; müzik, dans ve artık materyal kullanımına ilişkin uygulamalar yapılacaktır.

 

Atölye 7
Dramada İki Temel Yaklaşım: Eğitimde Drama - Yaratıcı Drama

Yard. Doç Dr. Hülya HAMURCU - Bil. Uzm. Güzin AKAMCA
(Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi / İzmir)
Bu atölyede dramanın iki temel boyutu işlenecektir. Bunlardan birincisi, bireysel gelişime katkı sağlamaya yönelik çalışmaları içermektedir (yaratıcılık, iletişim becerileri, kendini tanıma, duyguları ifade etme vb.). İkincisi ise, dramanın ilköğretim alan öğretiminde kullanımına yöneliktir (İlköğretim birinci kademe için dramanın öğretim yöntemi olarak kullanımı üzerinde durulacaktır.).

 

Atölye 8
Süreç Drama

Sema ALEVCAN
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)
Drama tekniklerinin yoğun olarak kullanılacağı bu atölyede, süreç dramayı planlamanın temel prensipleri örnek uygulamalarla işlenecektir.

 

Atölye 9
Hareketten Dansa 

Bil. Uzm. Meryem Akın TEMİZ
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)
Atölyede bedensel devinim konusunda çalışılacak ve beden dilinin doğru, anlaşılır kullanılması konusunda örnekler yapılacaktır. 

 

 

 

Katılım

 

Bildiri ve Poster Sunumları

Bildiri sunumları

 

Buluşmaya drama ve tiyatro ile bu iki alan ilişkisi  konusunda bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler PC ortamında, en çok 10 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-postaolarak, başvuru formu ile birlikte 22 Mayıs 2006 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Bildiriler seminer kitabında yayınlanacaktır. 

 

Poster sunumları

Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında, en çok 2 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 22 Mayıs 2005 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de seminer kitabında yayınlanacaktır. 

 

Atölye Katılımı

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu OLUŞUM’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye  katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olamayacaktır. Diğer etkinliklere katılım serbesttir. 

 

Program

 

23 Haziran 2006 Cuma

 

09.30 – Buluşma ve Yaka Kartları Dağıtımı 
10.00 – Açılış 

Açılış Konuşmaları
Naci ASLAN (Oluşum Drama Enstitüsü Başkanı)  
Prof. Dr. Murat TUNCAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer TUNÇAĞ (Konak Belediyesi Başkanı)

 

UDS Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni

 

10.30 – 1. Bildiri Sunumu Oturumu 
Oturum Yönetimi: Prof. Dr. Özdemir NUTKU

 

Prof. Dr. Murat TUNCAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı / İZMİR
Dramatik Estetik Temelleri 

 

Doç. Dr. Nurhan TEKEREK
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi / BURSA
Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği

 

Naci ASLAN
Oluşum Drama Enstitüsü / ANKARA
Dramada ve Tiyatroda Doğaçlama 

 

11.30 – Tartışma. Ara

 

12.00 – 2. Bildiri Sunumu Oturumu
Oturum Yönetimi: Prof. Dr. Murat TUNCAY

 

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı / ESKİŞEHİR      
Küreselleşme ve Yabancılaşmanın Sorunlarına Karşı Drama ve Tiyatro Pratiği

 

Hatçe BALTACIOĞLU
Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU Üniversite ve Tiyatro 

 

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / BOLU
Okul ve Şiddet Olgusunun Drama Yöntemi ile İşlenişi

 

Dr. Arzu GÜNGÖR - Arş. Gör. Bilge Taşkın CAN / İZMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Yaratıcı Drama Uygulamalarının Kişisel ve Mesleki Gelişime Etkileri