TÜRKİYE 6. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2004

 

drama liderliği

Üniversitelerde Drama Eğitimi - Drama Lideri Yetiştirme Programları

 

25 - 27 Haziran 2004 Çankaya - Ankara

 

 

Katılım Koşulları

Bildiri ve Poster Sunum Koşulları 

Bildiri Sunumları

 

Buluşmaya “drama liderliği eğitimi ve üniversitelerde drama eğitimi” ile ilgili olarak bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bildiriler “bilim kurulu” tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Bildiriler PC ortamında, en çok 10 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya çıktı ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 9 Nisan 2004 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Bildiriler “drama liderliği” isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

 

Poster Sunumları

Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında, en çok 2 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya çıktı ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 9 Nisan 2004 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de “drama liderliği” isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

 

Atölye Katılım Koşulları 

Atölye çalışmalarına katılmak için başvuru formunu doldurarak, atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu ve banka dekontunu OLUŞUM’a teslim etmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölye ile özel atölyelere katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olarak yapılacak ve katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir (Özel atölyelerin her biri 2 saattir). 

 

 

ATÖLYELER 

 

Atölye 1

Katılımcı Liderlik 
Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Bir drama liderinin katılımcılarla birlikte oyun ve doğaçlamalarda rol almasına, dışarıdan yönlendirme yerine alınan rol ile doğaçlamanın yönlendirilmesine yönelik çalışılacak atölyede, çeşitli oyun ve doğaçlamalarda katılımcı liderlik anlayışına ilişkin farklı örneklere yer verilecektir. Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 2

Oyun ve Tiyatro Pedagogu Alanı ve İşlevi 
Dr. Kadir ÇEVİK
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Bu atölyede bir oyun ve tiyatro pedagogunun uygulamalarda kullandığı temel araçlar hem teorik, hem de pratik olarak aktarılacak olup, atölye 25 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 3

Sanattan, Bir Öğretim Yöntemine Doğru; Drama
Dr. Ayşe OKVURAN
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi / Ankara)
Bu atölyede drama öğretimi ve dramayı bir öğretim yöntemi olarak kullanan öğretmenler için, sanat olarak dramadan, bir öğretim yöntemi olarak dramaya doğru geçiş ve teknikler üzerinde durulacaktır. Atölye 30 katılımcı ile sınırlıdır. 

 

Atölye 4

Plastik Sanatlar ve Drama 
Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi / Ankara)
Bu atölyede plastik sanatlardan (Resim, heykel vb.) yararlanılarak drama atölye oturumları hazırlanmasının nasıl yapılabileceği üzerine çalışılacaktır. Atölyeye 14-20 arası katılımcı alınacaktır. 

 

Atölye 5

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 
Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 
(AÜ. EEYO Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara)
Bu atölye Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ilköğretim bölümü okul öncesi öğretmenliği anabilim dallarında verilen “okul öncesi eğitimde drama” dersini kapsamakta olup, 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 6

Maskeler Aracılığıyla Karakter Oluşturma
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fak., Sınıf Öğretmenliği Böl. / Bolu)
Bu atölyede bir karakter yaratma ve bir karakteri yansıtacak maske oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Atölye katılımı 20 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 7

Dramanın Asalları 
Naci ASLAN
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara) 
Bu atölyede; drama teorisi, drama terminolojisi, dramanın yapılandırılması, drama teknikleri gibi dramada asal kabul edilebilecek konular işlenecektir. Söz konusu asal konulara ilişkin uygulama örneklerinin de çalışılacağı atölye 25 katılımcı ile sınırlıdır. 

 

Atölye 8

Duygusal Zeka ve Yaratıcı Drama 
Uzm. Psik. Fatma ÖNALAN AKFIRAT 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Doktora Öğrencisi / Ankara) 
Bu atölyede; kendimizi tanıma, kendimizin ve başkalarının duygularının farkında olma, empati, etkili dinleme, duyguları yönetme, bireysel farklılıkları algılama ve kabul etme, duyguların ve düşüncelerin davranışlarımızdaki etkilerini gözden geçirme, duygulardan kaynaklanan sorunlar ve çözüm yolları için bakış açıları geliştirme, duygu ve duygusal zeka ile ilgili konularda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılarak, katılımcıların içgörü kazanması, insan ilişkilerinde ussal ve duygusal olarak kendini daha iyi ifade edebilmeye yönelik çalışılacaktır. Atölye 25 katılımcı ile sınırlıdır. 

 

Atölye 9

Drama Liderliği ve Bireysel Gelişim 
Serap ANTEPLİ (AKIN)
(Drama Lideri. Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanı / Ankara) 
Bu atölyedeki drama çalışmasında bireysel özelliklerimizden hareketle, birbirimizle ortak noktalar ve benzerlikler olduğunu fark edeceğiz. Kişiler arasındaki farklılıklar, geçmiş yaşantılardan ve geleneklerden kaynaklanmaktadır. Bireyin kimliğinin olumlu gelişimine, hoşgörülü ve barışçıl olmasına destek olacak yöntemler araştırmalıyız. Atölye 25 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 10

Liderlik; Doğuştan Mı, Yoksa Sonrasında mı?
Ahmet YUVANÇ 
(Çağdaş Sanat Merkezi Drama Bölüm Yöneticisi / Ankara)
Bu atölyede yapılacak çalışmalarda; "Liderlik" kavramının doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa aile, eğitim, çevre, sosyal ve ekonomik koşullar vb. etkenlerin belirlediği bir sonradan kazanım mı olduğu tartışmaya açılarak, bu etkenlerin kişilerin liderlik özellikleri üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte oynadıkları rol ve yaptıkları etkiler, drama çalışmaları temel alınarak işlenecektir. Atölye 20 kişiyle sınırlıdır.

 

Atölye 11

Önemli Olan Büyümek Değil, Yaşama Hazır Olmaktır
Nalan OLGUN 
(Okul Öncesi Öğretmeni. Drama Lideri / Ankara) 
Bu atölye “eğitim bilgi iletimi değil, iletişim olmalıdır” diyebilen eğitimciler ve ebeveynler için tasarlanmıştır. “Bakarken görebilme, duyarken dinleyebilme, düşünürken üretebilme, kendini tanıyıp ifade edebilme, duyguları adlandırabilme, yetenekler doğrultusunda mutlu ve başarılı olabilme” başlıca çalışma konuları olup, atölye 30 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 12

Drama’da Kukla Kullanımı ve Bir Malzemenin Keşfi 
Haluk YÜCE 
(Tiyatro Tempo Oyuncu ve Yönetmeni. ASSITEJ Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Ank.)
Bu atölyede drama liderlerine, drama çalışmalarında da sıklıkla kullanılan “kukla” konusunda perspektif kazandıracak ve seçilecek bir malzemeyi tanımaya yönelik uygulamalar yapılacaktır. Atölye 12 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 13

Çocuk Tiyatrosunda Düşsellik ve Doğaçlama 
Ali Nihat YAVŞAN 
(Tiyatro Pembe Kurbağa Oyuncu ve Yönetmeni / Ankara)
Bu atölyede bir çocuk oyunu kurgulamada ve yaratmada düşselliğin önemi; düşsellikten hareketle, doğaçlama ile bir metnin uygulamalı sahnelenmesi işlenecektir. Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 14

Pantomima Drama 
Ulvi ARI
(Tiyatro ve Pantomim Oyuncu ve Yönetmeni / Ankara)
Atölyede; “Pantomim nedir ve pantomimle drama arasında nasıl bir ilişki vardır? Drama liderlerinin neden pantomime ihtiyaçları vardır? Pantomim dramada nasıl kullanılır?” sorularına yanıt aranacaktır. Drama liderleri için pantomim teknikleri verilecek atölyede ayrıca, pantomimin Türkiye’de ve Avrupa’daki gelişimi üzerinde durulacaktır. Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 15

Dramaya Giriş
Bil. Uzm. Derya ÖZER — Sema ALEVCAN 
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Liderleri / Ankara)
Bu atölyede temel drama çalışmaları yapılacaktır. İletişim becerileri, yaratıcılık, uyum, güven alıştırmaları, oyun, doğaçlama, dramatizasyon, rol oynama teknikleri başlıca çalışma konularıdır. Dramaya yeni başlayanlar ile hiç drama yaşantısı olmayanların katılabileceği atölye 25 kişi ile sınırlıdır.

 

ÖZEL ATÖLYELER 

 

Özel Atölye 1 

Doğaçlama ve Kendiliğindenlik
(Dr. Kadir ÇEVİK)
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Bu özel atölyede “doğaçlama ve kendiliğindenlik” üzerinde durulacaktır.

 

Özel Atölye 2

Drama Teknikleri
(Naci ASLAN)
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Bu özel atölyede belli başlı drama teknikleri uygulamalı olarak gösterilecektir. 

 

Not: Dileyen katılımcı diğer atölyelerin yanı sıra, özel atölyelere de katılabilir. Özel atölyelere başvuru ve ücretlendirme için “katılım koşulları” bölümüne bakınız. 

 

Taslak Program 

 

25 Haziran 2004, Cuma 

09.30 — Buluşma
10.00 – Açılış. UDS Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni
10.30 – 1. Bildiri Sunumu Oturumu 
11.30 – Tartışma 
11.50 – Ara
12.00 – 2. Bildiri Sunumu Oturumu
13.00 – Tartışma
13.20 – Öğle Arası
14.30 – 3. Bildiri Sunumu Oturumu
15.30 – Tartışma
15.50 – Ara
16.00 – 4. Bildiri Sunumu Oturumu
17.00 – Tartışma
17.20 – Akşam Arası
18.30 – Panel: Üniversitelerde Drama Eğitimi
20.30—22.30 Özel Atölye 1: Doğaçlama ve Kendiliğindenlik (Dr. Kadir ÇEVİK)

 

26 Haziran 2004, Cumartesi 

09.00 – 12.00 Atölye Çalışmaları (1. Oturum)
12.00 – 13.00 Ara
13.00 – 16.00 Atölye Çalışmaları (2. Oturum)
17.00 – 18.00 Ara
18.00 – Panel: Drama Lideri Yetiştirme Programları
20.00 — 22.00 Özel Atölye 2: Drama Teknikleri (Naci ASLAN)

 

27 Haziran 2004, Pazar 

09.00 – 12.00 Atölye Çalışmaları (3. Oturum)
12.00 – 13.00 Ara
12.00 – 16.00 Atölye Çalışmaları (4. Oturum)
16.30 – 17.30 Ara
17.30 – Genel Değerlendirme Oturumu
18.00 – Gösteriler, Katılım Belgeleri Dağıtımı ve Kapanış