TÜRKİYE 2. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2000

dramaya çok yönlü bakış

 

23 - 25 Haziran 2000 Çankaya - Ankara
 

 

 

 

23 Haziran 2000, Cuma

Açılış ve Bildiriler (1. Oturum)

Naci ASLAN (Drama Lideri. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA)
Drama Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir İnceleme
 
Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN (Öğretim Üyesi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / ADANA)
Öğrenme - Öğretme Kuramları - Drama

 

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (Öğretim Üyesi. ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ANKARA)
Duygusal Zeka ve Drama 

 

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Öğretim Üyesi. Anadolu Ün., Devlet Kons., Tiyatro Bölümü / ESKİŞEHİR)
Oyundan Tiyatroya

 

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA)
İletişim Sürecinde Yaratıcı Drama

 

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU (Öğretim Üyesi. Gazi Ün., Mesleki Eğitim Fakültesi / ANKARA)
Okulöncesi Eğitimde Drama Uygulamaları ve Liderin Rolü 

 

Doç. Dr. Belma TUĞRUL (Öğretim Üyesi.Hacettepe Ün., Eğitim Fk., Okulöncesi Eğitimi ABD  / ANKARA)
Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Nasıl Daha Yaratıcı Olabiliriz

 

 

Atölyeler

Atölye 1. Drama Liderliği. Naci ASLAN 
Atölye 2. Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yaratıcı Drama. Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ 
Atölye 3. Oyundan Tiyatroya. Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
Atölye 4. Dramaya Giriş. Naci ASLAN 

 

24 Haziran 2000, Cumartesi 

Bildiriler  (2. Oturum) 

 

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniv.
Özürlü Çocukların Eğitiminde Drama

 

H. Ömer ADIGÜZEL (Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA)
Drama Öğretmeni Yetiştirme Programları - Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği

 

Yard. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü / ESKİŞEHİR)
Drama Uygulamalarındaki Güncel Sorunlar

 

Bil. Uzm. Berrin KARSLI TUNA (Çocuk Gel. ve Eğit. Uzm. Ulviye Fenmen İlköğretim Okulu / ANKARA)

Doç. Dr. Neriman ARAL (Öğretim Üyesi. Ankara Ün., Ev Ekonomisi YO, Çocuk Gelişimi ABD / ANKARA)
Ortaokul Birinci Sınıfa Devam Eden İş Eğitimi Alan ve Almayan Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi

 

Özgür BAŞKAYA (Tiyatro Bilimcisi, Drama Lideri. Özgür Tiyatro / ANKARA)
Dört Yaratıcı Drama Liderinin Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış ve Yaratıcı Dramada Temel İzlekler

 

Ar. Gör. Serap ÇİMEN (Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi YO / ANKARA)
Analoji (Benzetişim) İle Oyunlaştırma

 

H. Ömer ADIGÜZEL (Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA)

Nihan TOKGÖZ (Ankara Üniversitesi, EBF GSE Tezsiz Yaratıcı Drama Öğrencisi / ANKARA)

Tayfur ALTUNIŞIK (Ankara Üniversitesi, EBF, Özel Eğitim Öğrencisi / ANKARA)
Müze Ortamında Drama ile Yaşantılara Dayalı Öğrenme - Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği -

 

Söyleşi:   DRAMAYA ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ    

 

Naci ASLAN - Oturum Yönetimi (Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi)

 

Konuşmacılar

 

Prof. Dr. İnci SAN (Çağdaş Drama Derneği 1. Başkanı / ANKARA)
Dramanın Başlangıçtaki ve Bugünkü Yeri

 

Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN (Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ADANA) 
Dramanın Yararlanabileceği Öğrenme ve Öğretme Kuramları

 

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ANKARA)
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Dram

 

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Anadolu Üniv., Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü / ESKİŞEHİR)
Oyundan Tiyatroya

 

Dr. Tülin SAĞLAM (Ankara Üniversitesi, DTCF, Tiyatro Bölümü / ANKARA)
Dramatik Olan 

 

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / ANKARA)
Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yöntem Olarak Drama


 

 

25 Haziran 2000, Pazar

Atölye Çalışmaları (3. Oturum)

Atölye Çalışmaları (4. Oturum)

 

 

Bildiriler (3. Oturum) 
 
Nesrin KARADAĞ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzm. Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, Kemer Kolej / İSTANBUL)
Proje Bazlı Eğitim ve Entegre Sistemle Eğitim

Ar. Gör. Reyhan YÜKSEL (Öğretim Elemanı. SDÜ. Güzel Sanatlar Fk. - Ankara Üniv. EBF. / ANKARA 
Drama Etkinlikleri ve Önceki Yaşantılar

Serap AKIN ANTEPLİ (ÇGU., Drama Eğitimcisi, Emniyet Genel Md., Polis Akademisi / ANKARA)

Doç.Dr. Gelengül HAKTANIR (Öğretim Üyesi. Ankara Ün. EBF, Okulöncesi Öğretmenliği ABD / ANKARA) 

Seviye CİHANGİR (Öğretim Görevlisi. İzzet Baysal Ün. Eğitim Fk., Okulöncesi Öğretmenliği ABD / BOLU)
Drama Eğitimi Almanın Yetişkinlerin Benlik Kavramları Üzerine Etkisi

Fahri BOZBAŞ (Drama Lideri. Zonguldak Belediyesi Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü / ZONGULDAK)
Drama: Okyanusa Açılan Kapı

Cemal CANDAŞ (Sınıf Öğretmeni. Vehbi Koç Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Tuzla / İSTANBUL)
Yaratıcı Dramanın Öğretim Tekniği Olarak Kullanılması Üzerine 

Nurdan Biriz KARACA (Öğretmen. Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu / ANKARA)
Yaşantımdaki Drama

 

Atölye Çalışmaları Gösterileri

 

Oyun: LİKYA'dan HALDİYA'ya ANADOLU (Oluşum Tiyatrosu)

Genel Tartışma Oturumu ve Kapanış