TÜRKİYE 17. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2015

 

çocuk hakları ve drama

 

19-21 Haziran 2015 Çayyolu - Ankara

 

 

 

BİLDİRİ ve POSTER SUNUMU


Buluşmaya bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar bilgisunarda bir sözcükişlemciyle hazırlanmalıdır. 

 

Bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70x100 ölçüsünde olmalı ve 19 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz), Arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 29 Mayıs 2015 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir.

 

Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayımlanacaktır. Seminer kapsamında gerçekleştirilecek atölyelere başvurular başlamıştır. Erken kayıt olup indirimden yararlanabilirsiniz.


 

ATÖLYELER

 

Atölye I

EĞİTİMDE ÇOCUK HAKLARI
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü - Ankara

Çocukların yaşama, barınma, sağlık, eğitim, fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları vardır. Bu haklar arasında yer alan eğitim hakkını yakalamış olan çocukların ise yaşadıkları bir çok eğitim ihlali bulunmaktadır.  Özel gereksinimli çocukları sınıfında istemeyen bir eğitimci ya da diğer çocukların anne babaları her çocuğun eğitim hakkı olduğu gerçeğinin farkında değil gibi davranmaktadırlar. Çocukların dinlenmelerine, eğlenmelerine, oyun oymalarına fırsat vermeyen ödevler ile dolu bir eğitim anlayışı da çocukların özgürce eğitim alma, oyun oynama gibi haklarının önünde engel oluşturmaktadır. Bu atölyede, eğitim hakkını yakalamış olan çocukların eğitim ortamlarında ihlal edilen hakları üzerinde durulacaktır. Atölye 12 saattir.

 

Atölye II

DRAMADA KATILIMCI LİDERLİK ve DEMOKRATİK TAVIR

Doç. Dr. Tülin Sağlam

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü - Ankara

Drama topluluk halinde gerçekleştirilen bir etkinliktir ve katılımcılar sosyal bir ortamda eylerler.  Katılımcıların böyle bir ortamda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, bağımsız karar alabilmeleri ve yaratıcı olabilmeleri bir gerekliliktir ve bu ancak gerçekten demokratik bir ortamda var olabilmeleriyle mümkündür. Lider tüm katılımcıların kendilerini özgür ve bağımsız hissedebilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı liderlik ile gerçekleştirilen drama çalışmalarına lider, zaman zaman rol alarak süreci içerden deneyimlediğinde katılımcıları daha iyi anlayabilme ve hissedebilme olanağına sahip olur. Bu rol hem lidere hem de katılımcılara birbirlerine daha yakın olma fırsatı verir. Bu çalışmada farklı katılımcı liderlik örnekleri üzerinden demokratik ortamın oluşturulma süreci, uygulamalı ve kuramsal olarak irdelenecektir. Atölye 12 saattir.

 

Atölye III

SOSYAL BİLGİLER / VATANDAŞLIK ve İNSAN HAKLARI DERSİNE YÖNELİK DRAMA UYGULAMALARI

Öğr. Gör. Gülşen Yegen

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi - Bolu

Vatandaşlık eğitiminin Türk eğitim sisteminde planlı bir biçimde yer alması Tanzimat Döneminde gerçekleştirilen eğitimdeki yenileşme hareketlerinin bir parçası olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise yurdunu seven, vatandaşlık sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek Türk milli eğitiminin genel amaçları arasında yer almıştır. Ülkemizde insan hakları ve demokrasi eğitimi daha önce Yurttaşlık Bilgileri, Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık Bilgileri ve son olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi gibi dersler içinde verilmiştir. Bu derslerde öğrencilerden konulara eleştirel bakabilen, kendi düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip, topluma duyarlı, toplumun iyiliği için harekete geçebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini öğrenirlerken kanunları, eşitliği, adaleti, ayrımcılık yapmamayı, farklı din, kültür, inanç ve düşünüş şekillerine saygıyı, böylece içinde yaşadığı toplumun çeşitli değerlerini anlamayı ve demokrasiyi de öğrenmektedirler. Bu atölyede ilköğretim programındaki Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık ve İnsan Hakları Derslerinde kullanılabilecek drama uygulamalarına yer verilecektir. Atölye 12 saattir.

 

Atölye IV

MERHABA, BEN ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ’nde 7. İLKEYİM
Araş. Gör. Dr. Gökçe Karaman

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 20 Kasım 1959 tarihli 1386 (XVI) sayılı resmi karar olarak kabul edildim. On madde içerisinde yedinci (7.) ilkeyim. “Çocuğun, en azından temel eğitim aşamasında parasız zorunlu eğitim almaya hakkı vardır.”       

Her çocuk özeldir. Onu özel yapan, “var oluşudur”. Din, dil, ırk gözetmeksizin var oluşu… Dünyaya geldiklerinde ihtiyaçları gereği onları büyütenlere bağımlıdırlar. Sonra bağlı olmayı, hem de bu ilişki, uygun etkileşimleri içeriyorsa güvenli bağlanmayı öğrenirler. İlk bağlandığı kişi ona bakım veren, büyüten kişidir. Ya sonrası? Dünyada okul çağına gelmiş tüm çocukların parasız ve zorunlu eğitim alma hakkı vardır; çünkü öğrenme ve bilgilenme hayatın en zevkli oyunudur. Aleix Cabrera’nın kaleme aldığı, Rosa M. Curto’nun resmettiği “Kaybolan Renkler” isimli çocuk kitabında da yer aldığı gibi; çocuklar, dünyanın renklerini okuyarak bulurlar. Bunun için eğitimde “fırsat eşitliğine” gereksinimleri vardır. Bu atölyede, çocukların fırsat eşitliğine dayalı eğitim alma haklarını geçmişten günümüze sorgulayalım. Günümüzdeki eğitim uygulamalarında bu haklarından etkin bir şekilde yararlanamayan çocuklarımızın sorunlarına drama yöntemiyle çalışarak çözüm yolları üretmeye çalışalım. Atölye 12 saattir.

           

Atölye V

OKUL ÖNCESİNDE ÇOCUK HAKLARI ve DRAMA

Bil. Uzm. Funda Tirişoğlu

Tomurcuk Eğitim Kurumları - Tekirdağ

Daha mutlu bir gelecek için kendi haklarımızı öğrenmemiz gerekir. Bu bilincin sağlık ve kalıcı olması için erken yaşlarda temelleri atılmalıdır. Oysaki hak, çocuk hakları okul öncesi dönem çocukları için oldukça soyut kavramlardır. Bu kavramların somutlaştırarak aktarılması drama yöntemi ile mevcuttur. Bu atölyede okul öncesi eğitiminde çocuk haklarının drama yöntemiyle aktarılması uygulanacaktır. Atölye Cumartesi günü yapılacak olup, 6 saattir.

 

Atölye VI

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA DRAMA YÖNTEMİYLE ÇOCUK HAKLARI ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Bil. Uzm. Esra Açıkel Beker

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu

Demokrasi kavramı 'haklar, eşitlik, katılım, temsil edilme, özgürlük' kavramlarını içerir. Eğitim alanında demokrasi, sürece aktif olarak-eylem düzeyinde katılımı, seçim yapmayı, duygularını, düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü, paylaşma ve yardımlaşmaya dayalı öğrenmeyi, çocuğun bakım, sağlık, beslenme gibi temel gereksinimlerini karşılamayı kapsar. Bu değerler aynı zamanda çocuğun sosyalleşmesini de sağlar. Sosyalleşen, demokratik yaşamın ilkelerini öğrenen çocuk, gelecekte karşılaşacağı durumlara hazır hale gelir. Çocuklar bu ilkeleri ne kadar erken öğrenirlerse, çağdaş yaşama uyum süreçleri de o denli kısa olur. Hakları güvence altına alınan ve korunan tüm çocukların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi, toplumsal yaşama nitelikli ve mutlu bireyler olarak katılmalarını sağlar. Bu bağlamda  demokrasi eğitiminde doğaçlama, rol oynama gibi drama tekniklerinin kullanılması ile sorunlar daha etkili bir şekilde ortaya çıkarılmakta, Çocukların kendi hak ve özgürlüklerinin farkına varmalarına yardımcı olabilmektedir. Atölyede okulöncesi eğitimcilere yönelik 4-6 yaş gruplarıyla doğrudan uygulayabilecekleri uygulama örnekleri yapılacaktır. Atölye Pazar günü yapılacak olup, 6 saattir.

 

Atölye VII

DANS ve DRAMA

Bil. Uzm. Nilgün Tuluk

Karma Sanatevi - Ankara

Vücudun doğal duruşundan ve olanaklarından yararlanarak doğaçlama bir kurgu içerisinde bedeni çok yönlü kullanmayı ve keşfetmeyi amaçlayan doğaçlama dans atölyesidir. Atölyede dansın temel hareketlerinin rehberliğinde duyguların, düşüncelerin dışavurumu, dramanın yaratıcılığı tetikleyen yönüyle birleşecek, sonuçta dramadaki konuların dansla ifade edilebilmesi sağlanacaktır. İletişim ve canlandırmada sözcükler değil, bedenler, mimikler ve yaratıcılık konuşacaktır. Drama eğitmen ve eğitmen adaylarının yıl sonu gösterileri hazırlama sürecinde ve drama atölyelerinde bedeni kullanma becerisini geliştirmek için bu atölyeden yararlanacağı düşünülmektedir. Daha önce dans etmiş olmak gerekli değildir.

 

Atölye VIII

BİR ÖĞRENME ve ÖĞRETME YÖNTEMİ OLARAK BEBEK TİYATROSU

Ali Nihat Yavşan
Tiyatro Pembe Kurbağa
Bebeklik dönemi (0-3 yaş), duygusal, fizyolojik, zihinsel açılardan bebeğin en hızlı gelişim gösterdiği, en hızlı öğrendiği dönemdir. Atölyede tiyatronun anlatım olanakları, drama, kukla ve müzikle desteklenerek bu döneme nasıl katkıda bulunabileceği işlenecektir. Atölye Pazar günü yapılacak olup, 6 saattir.

 

Atölye IX

ÇOCUKLARLA DRAMA YÖNTEMİYLE GÖSTERİ HAZIRLAMA

Naci Aslan
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu Müdürü ve
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Eğitimcisi

Çocukların gelişim özelliklerini dikakate alarak, onlarla gösteri hazırlamak olanaklı mıdır?

Bunun için drama liderlerinin ne tür donanımlara ihtiyacın vardır? Sorularına atölyede yanıt aranmaya çalışılacaktır. Diğer bir değişle bu atölyede okulöncesi, ilk ve ortaokul öğrencileriyle drama yöntemi kullanılarak oyun sahneleme üzerine çalışılacaktır. Atölye Cuma günü yapılacak olup, 6 saattir.

 

 

ATÖLYE KATILIMI

Atölyelere katılmak için katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Atölye katılım ücreti elden de teslim edilebilir. Atölyeler 6 ve 12 saat olarak yapılmakta olup, katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.


Atölye tercih değişikliği sadece atölyenin açılamaması halinde yapılabilmektedir. 
Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır.
Kayıt sırasında kimlik gösterilmesi gerekir.
Atölyelere konuk alınmaz.

Katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.

 

SEMİNER MERKEZİ

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu/Ankara