TÜRKİYE 15. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2013

 

dil ve drama

 

21 - 23 Haziran 2013 Çankaya - Ankara

 

 

 

KATILIM 

Bildiri ve Poster Sunumu


Buluşmaya bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlarbilgisunarda bir sözcükişlemciyle hazırlanmalıdır. Bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70x100 ölçüsünde olmalı ve 21 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 10 Haziran 2013 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayımlanacaktır. Seminer kapsamında gerçekleştirilecek işliklere başvurular başlamıştır. Erken kayıt olup indirimden yararlanabilirsiniz.

 

İŞLİKLER

                                                                                   

İşlik I

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ ve DRAMA

Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol (AÜ. Sağlık Bilimleri Fak., Çocuk Gelişimi Bölümü)
Bu işlikte erken çocukluk eğitiminde dramayla Türkçe etkinlikleri ele alınacaktır. Erken çocukluk eğitimi izlencelerinde yer alan etkinlikler aracılığı ile çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal, duygusal gelişimleri ve özbakım becerilerinin kazanımı desteklenmektedir.  Türkçe etkinlilerinde çocuklara öyküler anlatılmakta, çocuklarla birlikte yeni öyküler oluşturulmakta, yarım bırakılan öyküler tamamlanmakta ya da anlatılan öyküler dramatize edilmektedir. Öykülerin yanı sıra şiir, bilmece, tekerleme ve parmak oyunlarına da Türkçe etkinliklerinde yer verilmektedir. Türkçe etkinlikleri tek başına bir etkinlik olabileceği gibi drama, sanat, fen gibi diğer etkinliklerle bütünleştirilerek de tasarlanabilmektedir. İşlik 6 saattir. (Cumartesi)

 

İşlik II

DRAMA ve DİLBİLİMCİ CHOMSKY

Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol (AÜ Sağlık Bilimleri Fak., Çocuk Gelişimi Bölümü)

Chomsky’e göre, insanlar doğuştan bir dili öğrenebilme yeteneği ile dünyaya gelir. Hangi çevrede hangi koşullar altında olursa olsun çevresinde konuşan birileri olduğu sürece insan yavrusu konuşmayı öğrenir. Çocuklar dili öğrenirken yalnızca sözcükleri değil, dilin dilbilgisi kurallarını da öğrenirler. Dili öğrenmede dirimsel yapı birinci birincil önemdedir, ancak çevre de büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çocuğun hangi dili konuşacağını içinde bulunduğu toplumda konuşulan dil belirler. Bu işlikte, dilbilimci, düşünür, tarihçi, siyaset eleştirmeni ve yazarNoam Chomsky’nin dil gelişimine yönelik yaklaşımı drama yöntemi ile irdelenecektir. İşlik 6 saattir. (Pazar)

 

İşlik III

TİYATRO ve DRAMA DİLLERİNİN BENZERLİK VE AYRILIKLARI

Doç. Dr. Tülin Sağlam (Ankara Üniversitesi, DTCF, Tiyatro Bölümü)

Tiyatro ve drama  belli bir zaman ve mekânda, rol alma deneyimi yoluyla bir konuya, soruna ya da kavrama odaklanan süreçlerdir. Odaklanmanın niteliği, süreci deneyimlemeyi sağlayan araçlara ve bunlarla kurulacak yapıya ilişkin farkındalık ile doğru orantılıdır. Bir yapıyı kuracak araçların neler olduğu ve ne tür yapılar kurulabileceğinin irdeleneceği çalışmada tiyatro, dramada aynı araçların farklı amaçlarla nasıl kullanılabileceğine odaklanılacaktır. Farklı yaklaşımlar, diller, farklı metinler ve farklı deneyimler irdelenecektir. İşlik 12 saattir. (Cumartesi)

 

İşlik IV

TİYATRONUN DİLİ: DRAMATİK DİL

Doç. Dr. Süreyya Karacabey Çelik (Ankara Üniv., DTCF, Tiyatro Bölümü)

Dramatik dil kendini sahne diline göre oluşturabileceği gibi ona direnebilir de. Bütün bunlar bize tiyatro için yazılmış metinlerin tarihini anlatır niteliktedir. Dramatik metnin dili şifrelenmiş bir dildir, yazınsal boşluklardan ve doluluklardan oluşur. Bütün diller gibi öğrenilmesi gerekir. İşlik 6 saattir.

 

İşlik V
SÖZCÜKLERDEN DOĞAÇLAMAYA…

Yard. Doç. Dr. Selda Ergün (Dokuz Eylül Üniv., GSF, Sahne Sanatları Bölümü)

Eugenio Barba'nın kurgu yönteminden yola çıkılarak doğaçlamaya farklı bir yaklaşımı içeren bu işlikte tek tek her sözcüğü eylem, ses ve ezgiyle varsıllaştırma yolları aranarak yaratıcılığın önünü açmak hedeflenmektedir. İşlik 12 saattir.

 

 

İşlik VI

DİLE BENDEN DİLİNLE… -İlköğretimde Dil Öğretimi-

Öğr. Gör. Gülşen Yegen (Abant İzzet Baysal Üniv., EF. Emekli Öğretim Görevlisi)

Drama, anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan etkili bir öğretim yöntemidir. Eğitim ve öğretim etkinliklerine öğrencilerin istekle katılımının yanı sıra kendilerini ifade etmelerine de olanak sağlamaktadır. Eğlenceli geçen saatlerde öğrenilen bilgiler, yaşam boyu mutlulukla anımsanır. Bu işlikte 5-8 sınıflar için dil öğretiminde dramanın kullanılmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır. İşlik 12 saattir.

 

İşlik VII

YAPARAK, YAŞAYARAK OKUMAK ve YAZMAK

Araş. Gör. Gökçe Karaman (AÜ. EBF, İlköğretim Okulöncesi Okulöncesi ABD)

Bebek doğduğunda önce ağlar. Aslında “ben geldim” demektedir; ailesine, dağlara, taşlara, kuşlara ve çiçeklere. Zaman akıp gider ve yürümeye başlar. Aslında “ben özgürüm” demektedir, sütünün kokusuyla büyüdüğü annesine ve başucundaki oyuncağına. Yürüdükçe merak eder, keşfeder, coşkulanır ve sonunda tüm benliğiyle dünyaya seslenir ilk sözcüğüyle. “Gözü görür, dili seslendirir, Kulağı işitir, dili seslendirir, Eliyle dokunur, dili seslendirir, Yüreğiyle duyumsar, dili seslendirir. Sonra Do, bir külah dondurma, Re masmavi bir dere, Mi, Ayşe’nin gemisi, Fa, gemide bir tayfa, diyerek ses ve sözlerle oynar. Uyaklar, ses yinelemeleri, söylenenleri resmetmeler, yazıp-çizmeler, derken… Okur ve yazar oluverir insan, YAPARAK YAŞAYARAK. İşlikte 3-6 yaş için, erken okuryazarlık becerilerini; “sesbilgisel farkındalık ve yazı farkındalığını” desteklemeye yönelik drama etkinlik örnekleri sunulacaktır. İşlik 12 saattir.

 

İşlik VIII

MONTESSORI EĞİTİM YAKLAŞIMINDA DİL GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

Bil. Uzm. Nihal Uzuner (AÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü)

Dili öğrenmek için gerekli ilkeler, bilgiler, sözcükler ve kalıplar erken çocukluk döneminde kazanılmakta olup dil, çocukların kendilerini ifade etme, toplumsal ve ekinsel değerlerini kazanma, toplumsal iletişim gereksinimlerini karşılamada işlevsel önem taşır. Okul öncesi yıllarda çocuğun dil gelişimine önem verilmesi, dil gelişimini destekleyici ortamların, varsıl uyarıcı çevrenin hazırlanması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında etkin bir şekilde kullanılan eğitim izlencelerinden biri de, çocuğun araştırma ve öğrenme isteğini uyandırmak olanMontessori eğitim izlencesidir. Bu yöntemde, okul öncesi yıllardaki çocukların dil gelişimlerini desteklemek de önemli bir yer tutmaktadır.  Bu işlik çalışmasında Montessori eğitiminin içeriği, eğitimde kullanılan dil geliştirici araçların özellikleri ve Montessori eğitiminin çocuğun dil gelişimine katkıları ele alınacaktır. İşlik 12 saattir.

 

İşlik IX

ŞŞŞTTT!!! SESSİZLİK ve DRAMA

Bil. Uzm. Gökçen Özbek (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri)

“Çocuk, müziğin ses abecesinden oluşan
bir roman olduğu bilincine varmalıdır.” (Slade, 1957)

Bir kuram der ki ileride ekinler ve ırkların kaynaşması sonucu bütün dünya tek bir dili konuşuyor olacak. Bu dil, o zamana değin yaşayabilmiş birkaç dilin bileşimi olacak. Dünya için tek bir ortak dilden söz edilirken, ülkelerin yerini gezegenlerin alacağı uzak gelecekte, farklı gezegenlerin dilini anlamak için kulağa her dilde çeviri yapabilen ‘Babil balıklarının’ sokulması, gibi yöntemlere gereksinimimiz olacağını söyleyenler de vardır (bkz. “Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi”, Douglas Adams). Günümüzde henüz kulağımıza girip bizim için çeviri yapacak Babil balıkları olmadığına göre, gelin bu işlikte sesin ve sessizliğin dile evrilişini ve bu dilin İngilizce, Almanca, …ce ve …ca olarak bize sunuluşunu inceleyelim… Bu işlik biraz geçmişte, biraz gelecekte geçiyor. Var olan , var olmayan ya da  var olması çok olası olan dilleri irdelerken yabancı dil öğrenimine ve öğretimine ilişkin farklı yaklaşımlar geliştireceğiz. İşlik 6 saattir. (Pazar)

 

İşlik X

Sanatın Dili; RESMİN DİLİ - Birinci Dünya Savaşı ve Dışavurumculuk

Bil. Uzm. Aslı Avcı (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri)

İnsanlık tarihinin sayfalarına yıkımlarla yazılan savaşların tek anlatıcısı, kitap sayfaları ve üzerlerindeki satırlar değildi. Savaşı duyan, yaşayan ve ardından donuk gözlerle bakan tüm insanlık, tanıklığını değişik anlatım araçlarıyla aktardı. 12 saatlik işlik, sanatı anlatım aracı olarak değerlendirme doğrultusunda ‘Birinci Dünya Savaşının, resim sanatı ve sanatçının gözüyle anlatımı’ konusu ile sınırlandırılmıştır.

 

İşlik XI

HER DİLDE “DRAMA” Yabancı Dil Eğitiminde Drama

Gül Erol (İngilizce Öğretmeni, Drama Lideri)

Yabancı dil eğitiminde dramanın kullanımına temellenen işlikte; gözlem, mimle çalışma, nesnelerle çalışma, görseller, düş gücü, sözcüklerden sözcüklere, tümcelerden tümcelere, yazılı metinlerle çalışma, senaryo, denemelerle çalışma ve gösteri  üzerinde durulacaktır. İşlik 6 saattir. (Cumartesi)

 

İşlik XII

DİLİN SINIRLARINI AŞMAK –Düşünceye Yolculuk–

Bil. Uzm. Nilgün Tuluk (Drama Öğretmeni)

Dil nedir? Dilimiz, düşüncelerimizi anlatabilmeye yetiyor mu? Yoksa anlatırken azalıyor mı düşünceler? Ne kadarını anlatabiliyoruz düşündüklerimizin? Sözcükler, dil kuralları kısıtlıyor mu anlatmaya çalıştığımızı? "Anlatamıyorum." Ne çok söyler, ne çok duyarız bu sözü. Gerçekten anlatamamamızın nedeni nedir?  Peki ya düşünce nedir? Zihnimize düşen her şey düşünce midir? Düşünce nasıl gelişir? Dil, düşünceyi geliştirebilir mi? Bu kadar çok dil olmasının nedeni nedir? Dil ve düşünce arasında nasıl bir bağ vardır? Dilin sınırını aşmak için düşüncenin sınırını aşmak... İşlik düşünceden dile, dilden düşünceye yürüyen bir düşünsel drama işliği tasarısıdır. İşlik 6 saattir. 

 

İşlik XII

ÇOCUK TİYATROSUNDA OYUNUN DİLİ

Ali Nihat Yavşan (Pembe Kurbağa Çocuk Tiyatrosu)

Bu işlikte çocuk tiyatrosuna genel bir bakıştan sonra, çocuğun yaş grubuna göre  motor gelişim, algısal gelişim, dil gelişimi, toplumsal gelişim, bilişsel gelişim özellikleri göz önüne alınarak oyunun dilinin nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak işlenecektir. İşlik 12 saattir.

 

İşlik XIV

YAZIN ve DRAMA

Tülay Tülin İçerler (Sınıf Öğretmeni)

Kitaplar yeni dünyaların kapılarını açarlar bizlere, yeni yaşamlarda yeni insanlarla tanışmak için… Türk ve Dünya yazın tarihinde önemli yazınsal metinlerin ve yazarların değişik bakış açılarıyla incelenmesi ve paylaşılması amacıyla yapılacak olan bu çalışma, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine yazınsal okuma alışkanlığını kazandırma ve yazınsal metinlere dikkat çekerek öğrencilere de farkındalık kazandırmaya yönelik olacaktır. İşlik 6 saattir. (Pazar)

 

İşlik XV

YARATICI DRAMA ve DUYGUSAL ZEKÂ

Eray Beceren

İşliğin amacı, günümüzde yaşamın her alanında giderek daha önem kazanan duygusal zekâ becerilerinin gelişmesinde yaratıcı dramanın yardımı ile yüksek farkındalık kazandırmak; duygu ve toplumsal ilişki temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmaktır. Söz konusu paylaşımlar Temel Yaratıcı Drama teknikleri ve farklı yaratıcı drama akımlarının yaklaşımları uygulanarak kişinin kendini tanıması, kişinin kendini yönetmesi başlıklarında ele alınacaktır. Öz Bilinç; Öz Değerlendirme; Özdenetim; Uyumluluk; İyimserlik; Başarma Dürtüsü. İşlik 12 saattir.

 

İşlik XVI

YAŞAMIN DİLİ: BİR GÖNÜLLÜNÜN “GALAKSİ” DEFTERİNDEN

Sema Alevcan (TED Alanya Koleji, Drama Öğretmeni)

Yaşamın anlamı kimi için müzik dinlemek, kimi için spor yapmak, kimi için yalnızca televizyon karşısında uzanmak, kimi için toprakla uğraşmak, kimi için sevdikleriyle zamanı paylaşmak, kimi içinse dünyayı kurtarmaktır. Yaşama anlam katmanın yollarından biri de “gönüllü olmak”tır. Gönüllü olmak yaşamda kendi yolunu başkalarının yollarıyla kesiştirmektir. Bunu yaparken de iletişim becerilerini etkin kullanmak gerekir. İletişimde sözlü ve sözsüz dil becerisinin gelişmesine destek olan drama yöntemiyle “gönüllülük” kavramı üzerine yapılandırılacak bu işlik çalışmasında yaşamın dilini bulma yolunda bir dizi soruya yanıt aranacaktır. Peki, insan neden gönüllü olmalıdır? Gönüllünün toplumdaki yeri nedir ya da gönüllünün topluma yararı nedir? Dünya’da ve Türkiye’de gönüllülüğün durumu nedir? Bu işlik, bu ve benzeri soruların yanıtlarını dramanın, dansın, şiirin, bedenin, fotoğrafın, renklerin dilini kullanarak aramak; gökadalar arası bir yolculuğa çıkmak isteyenlere önerilir. İşlik 6 saattir. (Cumartesi)

 

İşlik Katılımı

İşliklere katılmak için işlik katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. İşlik katılım ücreti elden de teslim edilebilir. İşlikler 6 ve 12 saat olarak yapılmakta olup, Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

İşlik tercih değişikliği sadece işliğin açılamaması halinde yapılabilmektedir. 
Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır

Kayıt sırasında kimlik (öğretmen, öğrenci) gösterilmesi gerekir.
İşliklere konuk alınmaz. Diğer etkinlikler herkese açıktır. 
Katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.

Seminer Merkezi

Seminer Bilim Özel Okulları’nda gerçekleştirilecektir.
Adres: Çiğdem Mah. 1550. Cad. No: 4 Balgat/Ankara

Katılımcılarımızın 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 09.00’da seminer merkezinde olmaları gerekmektedir.