TÜRKİYE 11. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2009

 

drama ve katılımcılık


Grupla Çalışma Becerisi - Demokrasi Eğitimi - Demokrasi Kültürü    

 

19 - 21 Haziran 2009 Maltepe - Ankara
 

 

ATÖLYELER 

Atölye 1
Yaratıcı Drama Oyun Örnekleri
Prof. Dr. Sevinç SOKULLU
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Emekli Öğretim Üyesi / ANKARA
Bu atölyede Nellie Mc’Caslin ve Viola Spolin’in tekniklerinden yararlanılarak drama liderlerinin uygulamalarında kullanabileceği çeşitli oyun örnekleri çalışılacak, yaratıcı drama - tiyatro ilişkisi ile günümüz tiyatrosu üzerinde durulacaktır.     


Atölye 2
Maria Montessori Eğitim Yaklaşımının Drama Yöntemiyle Tanıtılması 
Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL 
Ankara Üniversitesi EEYO. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA
Çocuk eğitiminde önemli isimlerden biri olan Dr. Maria Montessori’nin görüşleri günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Çocuklara gerçekten yardımcı olabilmek için Montessori yaklaşımında yer alan ilkelerini bir bütün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerekmektedir. “Emici zihin”, “çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre”, “iç disiplin”, “duyarlılık dönemleri”, “çalışma şevki ve sevinci” “dikkat” “tekrar” eğitim yaklaşımında yer alan ilkelerden bazılarıdır. Montessori yaklaşımının hala uygulanması, ilkelerin evrensel nitelikte olmalarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Atölyede dramadan yararlanarak Montessori eğitim yaklaşımı katılımcılara yaşantı yoluyla paylaşılacaktır.  


Atölye 3
Gavin Bolton Drama Yaklaşımı
Doç. Dr. Tülin SAĞLAM 
Ankara Üniversitesi, DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA
İngiliz drama kuramcı ve uygulamacısı Gavin Bolton dramanın bir sanat formu olarak yapılandırılması gerektiğini savunur. Dramayı bilgi edinmede yararlı bir araç olarak gören Bolton, drama dersi hem eğitimin, hem de sanatın isterlerini karşılayacak biçimde yapılandırıldığında öğrenme/öğretme deneyiminin daha etkili olacağını belirtir. Yaşamdan alınan ve dramatik şimdi ve dramatik varolma (metaxis) yoluyla soyutlanarak mercek altına konan bir durumu irdelemek; soyutlanan durumu o durumun hem evrensel yanını hem de altta yatan anlamlarını ortaya çıkaracak biçimde ele almak dramanın estetik yaklaşımının temelidir. Dramatik etkinliğe, özel zaman, anlam ve duygu niteliğini vererek, sanatın biçimini vermek ve katılımcılar için öğrenmeyi etkinleştirmek süreci yapılandıran liderin sorumluluğudur. Atölyede Bolton’un öngördüğü süreci yapılandırabilmek için elzem olan dramatik biçimin özü irdelenecektir. Dramatik biçimin asal elemanları olarak belirttiği odak, gerilim ve sembolizasyon, liderin katılımcı olduğu bir süreçte dersin yapılandırılması bağlamında örneklerle ele alınacaktır.


Atölye 4
Bir Bölge, Üç Kent, Üç Kültür
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / BOLU
Kültür; toplumların değer biçimlerinin sonraki kuşaklara eğitim yoluyla aktarılmasıdır. Coğrafi özellikler, iklim, yaşam koşulları, geçmiş uygarlıklar, ekonomik ilişkiler kültürleri ve değer biçimlerini etkiler. Aynı coğrafi bölgede bulunmasına rağmen, kentlerin kültürleri arasında farklılıklar bulunur. Bu atölyede bir bölgeden seçilen üç kent aracılığıyla, İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde kültür ve coğrafya ile ilişkili kazanımlara yönelik çalışmalar yapılacaktır. 


Atölye 5
Drama Liderliği 
Naci ASLAN 
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak drama yöntemini grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır. Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır.  


Atölye 6
Cecily O’Neill ve Süreç Drama
Gökçen ÖZBEK 
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
Heathcote’un izinden giden bir drama uzmanı olan O’Neill, Avusturalya ve Kuzey Amerika’da 1980’lerin sonunda ortaya atılan bir kavram olan “süreç drama”yı benimsemiş ve kendi çalışmalarını bu şekilde isimlendirmiştir. Süreç dramanın, zaman ve mekan ile sınırlandırılmış dramatik bir dünya oluşturduğunu söyleyen O’Neill, bu dünyanın varlığının tek koşulunun, “bütün katılımcıların onun varlığına inanması” olduğunu söylemektedir. Atölyenin amacı bu bağlam içinde, Cecily O’Neill’in oluşturduğu kuramı ve bu kuramın felsefi alt yapılarını anlamak; uygulamalarla süreç drama yapılandırılmasına dair hem sezgisel bilgilerin bilince çıkmasını sağlamak, hem de daha kapsamlı bilgiye sahip olabilmektir. 


Atölye 7
Okulöncesi Öğretmenlerine Drama Örnekleri
Bil. Uzm. Derya ÖZER 
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
Bu atölye okulöncesi öğretmenlerine ve okulöncesi öğretmen adaylarına yöneliktir. Okulöncesi çocuklarıyla yapılan drama çalışmalarında; müzik, dans ve artık materyal kullanımına ilişkin uygulama örnekleri yapılacaktır. 


Atölye 8
Okulöncesi Çocukları ve Aileleri Dramada
Araş. Gör. Gökçe KARAMAN 
Ankara Üniv., Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Böl., Okulöncesi Eğitimi ABD / ANKARA 
Okullar sadece öğretmenler, çocuklar ve diğer çalışanlardan oluşmazlar. Okullar ailelere de açık olarak onların çocuklarıyla okul içinde iletişim kurmalarını destekleyip, aslında okul dışında da etkili iletişim kurabilmelerinde sorumluluk hissetmelidir. Okulöncesi dönem çocukları ve anne-babaları ya da çocuklardan sorumlu kişileri okul dışında bırakamayız. Bütün bu amaçlar doğrultusunda ailelerin okul ile olan iletişimlerini nasıl güçlendirebiliriz? Çocuklarının eğitim-öğretim sürecine katılmaları konusundaki fikirlerini nasıl canlandırabiliriz? Sonrasında kendi çocuklarını okul ortamında da değerlendirebilmelerini nasıl sağlarız? Okul - Aile İşbirliğini hedefleyen bu  atölyenin amacı, okulöncesi eğitimcilerine bir aile katılım etkinliği olarak dramayı nasıl kullanabileceklerine yönelik örnek bir çalışma sunmaktır. 


Atölye 9
İlköğretimde Drama 
Bil. Uzm. Göksel ÇİĞDEMOĞLU 
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
İlköğretim 1. kademede yer alan bazı derslerin drama yöntemiyle işlenmesi atölyenin konusunu oluşturmaktadır. Okuma yazma etkinlikleri, matematik, fen bilimleri, doğayı tanıma, hayat bilgisi gibi derslere ilişkin örnek çalışmalar yapılacaktır. Bu dönemde işlenilen konular ne kadar yaşantıya dayalı olursa öğrenme düzeyi de o kadar kalıcı olacaktır. Atölyenin ilköğretim 1. kademe sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adayları için çıkış noktası olabileceği düşünülmektedir. Atölyede derslere ilişkin uygulama örneklerine yer verilecektir. 


Atölye 10
Gerçekçi Oyunculukta Kişileştirme
Doç. Dr. Mustafa SEKMEN 
Anadolu Üniversitesi Devlet Kon. Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi / ESKİŞEHİR
Bir insanı rol olarak canlandırmak ya da tiyatrosal anlamda olduğumuzdan farklı bir kişiliği yansıtmak söz konusu olduğunda birçok yaklaşım bulunmaktadır. Atölyede karakterin yansıtılmasında gerçekçi/doğalcı yaklaşım esas alınacaktır. Varolan, varolmuş ya da tasarımsal olarak oyun metinlerinde bulunan kişilerin rol yaparak canlandırılması konusunda temel konular uygulamalarla tanıtılacaktır. Oyun metinleri/belirlenen dramatik durumlar kullanılarak, karakterizasyonun yapılandırılması konusunda bilgi verilecektir. Canlandırılan kişililiğe, hayata uygunluk ve inandırıcılık kazandırmak için karakterin “eylemi”, “dikkatinin yönetilmesi”, “heyecanları”, “ruhsal-bedensel-sosyal nitelikleri” üzerinde durulacaktır. 


Atölye 11
Tiyatro Sporu
Öğr. Gör. Şebnem TELCİ 
Kocaeli Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi / KOCAELİ
Keith Johnstone’un geliştirdiği "Tiyatro Sporu" doğaçlama tiyatrosunun en renkli gösteri türlerindendir. Oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleri ile "yarışması" mantığına dayanan tiyatro sporu’nda, birbirinden farklı turlar doğaçlama olarak oynanır. Bir tiyatro sporu gösterisinin en temel özelliği seyircinin aktif katılımının sağlanmasıdır. Doğaçlama bir amaç değil araçtır. Durağanlıktan kışkırtmaya giden bir süreçtir. Beslendiği alan ise drama/tiyatro teknikleridir. Rol oynama-üretme ve tematik yönlendirmesini drama tekniklerinden ve dramatik olma kavramından yola çıkarak alır. Atölyede tiyatro sporu detaylı bir şekilde çalışılacaktır. 


Atölye 12
Animasyon ve Drama
Ali Nihat YAVŞAN 
Tiyatro Pembe Kurbağa Genel Sanat Yönetmeni / ANKARA
Animasyon insanın en temel gereksinimine yanıt verir; ‘’eğlence’’. Eğlence de öğrenme sürecini kolaylaştıran etmenlerden biridir. Animasyon yalnızca ısınma bölümlerinde değil, drama sürecinin tüm aşamalarda uygulanabilir. Bu atölyede animasyonun dramada nasıl kullanılacağı uygulamayla çalışılacaktır. 


Atölye 13 
Çocuklarla Oyun Çıkarma
Nevin ÖKTEM 
Dramaturg, Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
Bu atölyede masal, öykü veya şiir gibi bir metinden yola çıkarak bir seyirlik oyun oluşturulacaktır. Bu süreçte grubun, adım adım ilerleyerek, dramatik gelişime yönelik çeşitli denemeler gerçekleştirilmesi, farklı finaller deneyerek oyunu ortaya çıkarmaları beklenmektedir. Burada edinilecek deneyimden hareketle, katılımcıların 12 yaş üzeri çocuk ve gençler veya yetişkinlerle benzer çalışmalar yapması beklenmektedir. 


Atölye 14
İkinci Dil Öğretiminde Müzik, Hareket ve Drama (3-6 Yaş)
Gül EROL
İngilizce Öğretmeni, Drama Lideri / ANKARA
İkinci dil öğrenimine okulöncesi dönemde başlamanın daha etkili olduğu düşünülmektedir. Çocukların yaparak ve yaşayarak daha kolay öğrendikleri ise bilimsel bir gerçekliktir. Müziği, hareketi ve dramayı ikinci dil öğretiminde kullanmak hem kolaylık hem de kalıcılık sağlar. Atölyede dramatik konsept içinde bahsedilen bu üç unsurun kullanımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  


Atölye 15
Sanattan Yaşama
Sevinç ÇİFTÇİ 
Sanat Yönetmeni, Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / İSTANBUL
Atölye drama alanında çalışanlara, sanatseverlere, özellikle resim sanatına ilgi duyanlara, resim dersi öğretmenleri ve adaylarının katılımına açıktır. Atölyede; sanat kavramları, sanat akımları, sanat eserleri vb. konuları drama yöntemiyle ele alan uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamalarda dramanın sanat alanında kullanılımı da deneyimlenecektir. 


Atölye 16
Sınıf Öğretmenliğinde Drama
Öğr. Gör. Azat KAYA 
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi / BALIKESİR
İlköğretim programında drama, hem bir öğretim yöntemi, hem de bir ders olarak yer almaktadır. Bu çalışmaları yapılabilmek için sınıf öğretmeninin temel bir drama bilgisine gereksinimleri vardır. Öğretmen yetiştiren kurumlarımızda yeterli drama eğitimi verilememesinden dolayı eğitimcilerimiz çeşitli güçlükler yaşayabilmektedirler. Bu atölyede sınıf öğretmenlerine ve adaylarına temel drama bilgisinin yanı sıra, dramanın kullanılmasına yönelik örnek çalışmalar yapılacaktır 


Atölye 17
PDR Hizmetlerinde Drama
Psik. Dan. Gökhan TEKİN 
Doğa Sanat Merkezi. Oluşum Drama Enstitüsü Lideri / İZMİR
Atölyede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde dramanın kullanılmasına ilişkin örnekler paylaşılacaktır. Bu disiplinlerin amaçları ve ilkeleri arasında büyük benzerlikler bulunduğu bilinmektedir. İnsanın var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi sürecinde, birlikte daha etkili olabilecekleri düşünülmektedir. 


Atölye 18
Modern Dans Atölyesi
Yard. Doç. Dr. Bertgün MERİÇ BİNGÜL 
Kocaeli Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi / KOCAELİ
Atölye kişilerin kendi bedenlerinin hareket potansiyellerini keşfetme ve hareket olanaklarını araştırma üzerine odaklanıyor. Isınma ve nefes egzersizlerinin ardından, modern dans egzersizleri ve doğaçlama çalışması ile devam edecek atölye 15 kişiyle sınırlıdır.   

KATILIM

Bildiri ve Poster Sunumu 


Buluşmaya “drama ve katılımcılık” konusunda bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar PC ortamında, bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70x100 ölçüsünde olmalı ve 19 Haziran Cuma sabahı 09.30’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 22 Mayıs 2009 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayınlanacaktır.  

Atölye Katılımı 

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye  katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.  
 

NOTLAR

Herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. 
Ücret sadece 4 oturumluk atölye katılımı içindir. 
Atölyelere konuk kabül edilmez. Diğer etkinlikler herkese açıktır. 
Başvuru doğrudan internet üzerinden yapılabilir. Kesin kayıt için Oluşum başvuruyu teyid eder. 
Oluşum zamanında bildirilmeyen atölye tercihlerinden sorumlu değildir. 
Atölye tercih değişikliği sadece atölyenin açılamaması halinde yapılabilmektedir. 
Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır. 
Katılım belgeleri kapanış töreninde dağıtılmakta olup, tören öncesi yapılan belge talepleri yerine getirilememektedir.  
Seminer katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.    


Seminer Merkezi 

Seminer Ekin Sanat Merkezi’nde (Menekşe 1 Sokak No: 8/A Kızılay) gerçekleştirilecektir. 
Atölye çalışmaları ise daha sonra duyurulacak adreslerde yapılacaktır.
Katılımcılarımızın 19 Haziran 2009 Cuma günü saat 09.00’da Ekin Sanat Merkezi’nde olmaları gerekmektedir.  

 

 

EKİN SANAT MERKEZİ
İMECE KÜLTÜR MERKEZİ
ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ
TİYATRO PEMBE KURBAĞA
TAKSAV 

Katkılarıyla 

Prof. Dr. Sevinç Sokullu