TÜRKİYE 10. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2008

 

eğitimde drama

 


20 - 22 Haziran 2008   Maltepe - İstanbul 

 

 

 

ATÖLYELER 


Atölye 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL (Ankara Üniv. EEYO. ÇGE Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA)
Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu etkinliklerden birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir. Atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini destekleme için dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. 

 Atölye 2
Doğaçlamada Yeni Yöntemler: Augusto Boal 
Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi / İZMİR)
Bu atölyede, tiyatroyu kendine bakma sanatı olarak tanımlayan ve tiyatro yolu ile gerçeklerle başa çıkmanın provası yapılacağını savunan Augusto Boal'in yaşamda, oyun sahneleme prova çalışmalarında ya da sahnede, oyuncu ya da oyuncu olmayanların toplu ya da bireysel olarak gelişimini hedefleyerek oluşturduğu doğaçlama teknikleri üzerine uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

Atölye 3
Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (AİBÜ., EF., Sınıf Öğretmenliği Böl. Öğretim Görevlisi / BOLU)
Yapılandırmacı yaklaşım öğreneni merkeze almakta, sınıf içerisinde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımını gerektirmektedir. Atölyede ilköğretim Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinde, öykülerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntemleri ve dramanın kullanımı üzerinde durulacaktır. 

Atölye 4
Oyunculukta Eylemsel Düşünme ve Kişileştirme
Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN (Anadolu Üniv. Devlet Kon. Sah. Sanat. Böl. Öğretim Üyesi / ESKİŞEHİR)
Atölyede rolü geliştirme sürecinde eylemsel düşünmenin sağlanması ve bunun getirdiği olanakların denenerek zengin bir rol önerisi geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Eylemsellik rolün kendi içinde ve diğer nesne, mekan ve kişilerle olan ilişki boyutlarından sadece insan, yani oyuncu ilişkisi bakımından ele alınıp çalışılacaktır. Atölyenin ikinci çalışma konusu, rollerin kişilik boyutlarını fark etmek ve bunlardan yola çıkarak eylem içinde bir kişilik inşaası oluşturma çalışmalarıdır. Oyun kişileri sosyal, ruhsal ve bedensel olarak ele alınarak, rolde bu üç karakter boyutunun sahne düzleminde yansıtılması için uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Gerçekçi rol yaklaşımı için gereken gerçekçi üslubun usta yazarları tarafından yazılmış bir oyun metni kullanılacaktır (Çalışılacak oyun metni daha sonra bildirilecektir.)   

Atölye 5
Okulöncesi Öğretmenlerine Drama Örnekleri
Bil. Uzm. Derya ÖZER (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA)
Bu atölye okulöncesi öğretmenlerine ve okulöncesi öğretmen adaylarına yöneliktir. Okulöncesi çocuklarıyla yapılan drama çalışmalarında; müzik, dans ve artık materyal kullanımına ilişkin uygulama örnekleri yapılacaktır.  

Atölye 6
Drama Oyunu Oynamanın İki Farklı Yolu: Epik-Dramatik 
Doç. Dr. Tülin SAĞLAM (Ankara Üniv. DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim üyesi / ANKARA)
Tiyatro ile eğitimde ve/veya yaratıcı drama arasındaki en temel benzerlik, ortaklaştıkları en esaslı nokta oyun oynama pratiğidir. İkisi de hayata verdikleri cevapları oyun aracılığıyla arar, bulur, çeşitlendirir. İkinci elden deneyimin -oyun oynamanın- hem rahatlığı hem de gücü aracılığıyla algımızı derinleştirir; olaylara, sorunlara, çeşitli durumlara farklı bakış açılarının, farklı cevapların varolduğunu fark ettirir. Her ikisi de, çeşitli oyun oynama yollarıyla, bu cevapları bulabilme olanağının seyirci ya da katılımcı için de mümkün olduğunu gösterirler. Oyun oynamanın çeşitli yollarından biri olaylara içinden bakışı -dramatik-, bir diğeri dışından bakışı -epik- işaret eder. Bu iki oyun oynama biçimi birbirlerinin karşıtı gibi görünseler de -ki karşıtlıkları pek çoktur- benzerlikleri de az değildir. Çağdaş tiyatro ve drama yaklaşımlarında çoğunlukla yan yana oldukları ve birbirlerinin dilini, anlatım olanaklarını zenginleştirdikleri görülür. Bu atölye çalışmasında J.M.Synge’in Denize Giden Atlılar ve B.Brecht’in Cesaret Ana oyun metinlerinin karşılaştırmasından yola çıkılarak bu iki yaklaşım metin ve drama uygulamaları bağlamında irdelenecektir. (Not: Atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin sözü edilen iki oyun metnini okuyarak çalışmaya gelmeleri gerekmektedir.)

Atölye 7
Tiyatro Sporu
Öğr. Gör. Şebnem TELCİ (Kocaeli Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi / KOCAELİ)
Keith Johnstone’un geliştirdiği "Tiyatro Sporu" doğaçlama tiyatrosunun en renkli gösteri türlerindendir. Oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleri ile "yarışması" mantığına dayanan ‘tiyatro sporu’nda, birbirinden farklı turlar doğaçlama olarak oynanır. Bir tiyatro sporu gösterisinin en temel özelliği seyircinin aktif katılımının sağlanmasıdır. Doğaçlama, bir amaç değil araçtır. Durağanlıktan kışkırtmaya giden bir süreçtir. Beslendiği alan ise drama/tiyatro teknikleridir. Rol oynama-üretme ve tematik yönlendirmesini drama tekniklerinden ve dramatik olma kavramından yola çıkarak alır. Atölyede tiyatro sporu detaylı bir şekilde çalışılacaktır. 

Atölye 8
Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Drama
Ceren Arzu Okur (Marmara Eğitim Kurumları Drama Uzmanı / İSTANBUL)
İlk ve orta öğretim okullarında, öğrencilerin sosyal farkındalıklarını artırmayı, çevrelerindeki sorunlara duyarlı olmalarını ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için çözüm üretmelerini amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri yapılmaktadır. Atölyede drama yönteminin bu projelerde nasıl kullanılabileceği anlatılacak ve uygulama yapılacaktır.  

Atölye 9
Drama Liderliği 
Naci ASLAN
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA)
Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak drama yöntemini grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır. Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır. Atölyede ayrıca temel drama kavramları da çalışılacaktır.  

Atölye 10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Drama
Psik. Dan. Gökhan TEKİN (Doğa Sanat Mrk. Oluşum Drama Enstitüsü Lideri / İZMİR)
Bu atölyede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde dramanın kullanılmasına ilişkin örnekler paylaşılacaktır. Bu disiplinlerin amaçları ve ilkeleri arasında büyük benzerlikler bulunduğu bilinmektedir. İnsanın var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi sürecinde, birlikte daha etkili olabilecekleri düşünülmektedir. 

Atölye 11
Öğretim Stratejileri ve Drama
ÇGE. Uzm. F. Nesrin KARADAĞ (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / İSTANBUL)
Öğretim stratejileri, öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere belirlenen konunun sunulması için izlenen yollardır. Bu yollardan öğrenci merkezli olanlar ve drama ilişkisi bu atölyenin konusudur. Katılımcılarla aktif öğrenme yöntem ve teknikleri, drama ile ilişkilendirilerek irdelenecektir. 

Atölye 12
Okulöncesinde Eğitici Drama ve Uygulamaları
Dr. Işık KAMARAJ (Marmara Üniv., Atatürk EF., İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğr. ABD / İSTANBUL)
Atölye’nin birinci aşamasında eğitici dramanın tanımı, yapısı ve uygulanma aşamaları ve özel tekniklerle ilgili bilgilerin yanısıra okulöncesi eğitimcilerin özelikle uygulamalar ve eğitici dramaya hazırlık aşamasında dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde durulacaktır. Atölyenin ikinci aşamasında eğitici drama örnekleri uygulamalarına yer verilecek ve katılımcılardan yeni eğitici drama örnekleri geliştirmeleri istenecektir. Örn: Resim Doğaçlamaları, Değerler Eğitimi (Barış kavramı), Masal Doğaçlamaları, Sosyal Becerilerin Gelişimde Eğitici Drama (Arkadaşlık) gibi. 

Atölye 13
Çocuk Tiyatrosunda Oyunculuk
Dersu Yavuz ALTUN (Tiyatro Yeniden / İSTANBUL)
Oyun, oyuncu, çocuk, tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocuk tiyatrosunda oyunculuk… Birlikte eğleniyoruz… Birlikte oynuyoruz… Hepimiz oyun olduğunu bildiğimiz bir süreçte, birbirimize oynayarak, “gerçekmiş gibi”  yaparak eğleniyoruz… Çocuklar; biz oyunculara inanmaları için yaptığımız tüm jestlere, mimiklere, seçtiğimiz ses tonuna, dekorumuza, ışığımıza, kostümümüze bakarak katılıyorlar bu oyuna. Oyun sözcüğünün en çok yaraştığı varlık; çocuk…  Kim oynuyor? Kim kimi eğlendiriyor? Kim oyuncu? “Oyuna gelen kim?”   


KATILIM 
Bildiri ve Poster Sunumları 
Bildiri Sunumları

Buluşmaya “eğitimde drama” konusunda bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler PC ortamında, en çok 10 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 20 Mayıs 2008 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler seminer kitabında yayınlanacaktır.  

Poster Sunumları
Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında, en çok 2 A4 sayfa, arial 10, satır aralıksız biçimde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile CD ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 20 Mayıs 2008tarihine kadar Olusum’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de seminer kitabında yayınlanacaktır. Posterlerin 20 Haziran Cuma sabahı 09.30’da panolara asılması gerekmektedir.   

Atölye Katılımı 
Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye  katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.  

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olamayacaktır. 
Diğer etkinliklere katılım serbesttir. 

 

Konaklama

Zübeyde Hanım Öğretmenevi
Üye: 25.00 + 5.00 YTL. Kahvaltı (2008 bandrollü üye kartı olan öğretmenler.)
Kamu: 30.00 + 6.00 YTL Kahvaltı (2008 bandrolü olmayan öğretmenler ve kamu görevlileri.)
Öğrenci: 30.00 + 6.00 YTL Kahvaltı
Diğer: 40.00 + 6.00 YTL Kahvaltı
(Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde konaklamak isteyenler kayıt sırasında isimlerini yazdırmalıdırlar. 
Ücretler oda değil, yatak ücretleridir. Odalar 3’er kişilik paylaşımlıdır. 
Öğretmenevi’ne rezervasyon yapılmıştır. Konaklama kontenjanı sınırlıdır.
Konaklama ücretleri katılımcılarımız tarafından doğudan Öğretmenevi'ne ödenecektir.)
 
YEMEK
 Katılımcılarımız için yerleşkede değişik yemek alternatifleri vardır.  

ULAŞIM 
Kadıköy’den 19-B nolu (Kadıköy-Başıbüyük) belediye otobüsleriyle yerleşkeye kadar ulaşmak mümkündür (Yolculuk yaklaşık 50 dakikadır).
Maltepe’den (Marmara Hastanesi önü) yerleşkeye öğrenci servisleri ring yapmaktadır. 


Yukarıdaki açıklamalar bilgi amaçlıdır. Olabilecek değişikliklerden Oluşum Drama Enstitüsü sorumlu değildir. 
Katılımcılarımızın Cuma sabahı 09.30’da Marmara Eğitim Kurumları İlköğretim Bölümü Büyük Salon’da olmaları gerekmektedir.