T. C.


Milli Eğitim Bakanlığı 


Özel Aktif Oluşum Drama Kursu

 

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı 

 

 

 

Programın Amaçları 

Program “drama lideri/eğitmeni” yetiştirmek amacıyla yürütülmektedir. Programı tamamlayan katılımcı, dramayı hem bir dersin işlenmesinde yöntem olarak, hem de katılımcıların bireysel gelişimlerini destekleyen bağımsız bir alan olarak kullanabilmektedir. 

Katılımcıların Program Sonunda;

Drama kavramlarını bilmesi,
· Dramayı herhangi bir ders için yöntem olarak kullanması,
· Dramayı kendi başına bir ders olarak yürütebilmesi, 
· Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
· Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi, 
· Dramayı kullanarak program geliştirebilmesi,
· Drama, Eğitim, Sanat ve diğer alanlar ilişkisini kurması, 
· Drama alan yazınına hakim olması,
· Çocuk oyunları kavramlarını bilmesi,  
· Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması,

beklenmektedir.

 

Programın Süresi  

1. Aşama (Toplam 8 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 8 hafta x 6 saat = 48 saat. 

2. Aşama (Toplam 8 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 8 hafta x 6 saat = 48 saat. 

3. Aşama (Toplam 8 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 8 hafta x 6 saat = 48 saat.

4. Aşama (Toplam 8 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 8 hafta x 6 saat = 48 saat. 

5. Aşama (Toplam 10 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 10 hafta x 6 saat = 60 saat. 

6. Aşama (Yardımcı Liderlik / Raportörlük. Toplam 8 hafta)
Haftada 2 gün, günde 3 saat (2x3), toplam 6 saat.
Aşama toplamı 8 hafta x 6 saat = 48 saat. 

Gönüllü Çalışma / Seminer Katılımı: 20 saat.

Programın toplam süresi 320 saattir. (Program süresinde ders saati esas alınır. 1 ders saati 45 dakikadır.) 

 

Programın Uygulanışı 

Aşamalar birbirinin devamı niteliğinde olup, belli bir sistematiğe sahiptir.
Programda devam zorunluluğu vardır. 
Programa katılım için en az lise mezunu olmak gerekir.
Her bir aşama sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapılır.
Lider adayı ilk beş aşamayı tamamladıktan sonra  uygulamaya dayalı en az 12 saatten oluşan bir proje çalışması yapar.
Lideri adayı 6. aşamayı deneyimli bir lider gözetiminde, bir drama atölyesinde 48 saat yardımcı liderlik/raportörlük yaparak tamamlar.
Ayrıca kurum gözetiminde alanla ilgili bir derste gönüllü liderlik yaparak ve/veya drama seminerlerine katılarak 20 saati doldurduktan sonra programı tamamlamış olur.
Lider adayı proje çalışmasını ve yardımcı liderliği eş zamanlı olarak, lider olarak yapacağı gönüllü çalışmaları ise 4. aşamadan sonra yürütebilir.
Lider adayı drama ile ilgili seminerlere programın başından itibaren katılabilir.
Adayın yaptığı projenin danışman ve jüri üyeleri raporları doğrultusunda kurum tarafından onaylanmasından sonra, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileri gözetiminde yapılacak yazılı (gerekirse uygulamalı) sınavda başarılı olması koşuluyla, lider adayı “Yaratıcı Drama Eğitmeni/Lideri Kurs Bitirme Belgesi” almaya hak kazanır. 

 

Başvuru 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir.         
1. 5 adet vesikalık fotoğraf
2. Ayrıntılı özgeçmiş 
3. Nüfus kağıdı örneği (muhtar ya da noter onaylı)
4. Öğrenim belgesi (onaylı)
5. Varsa drama ya da tiyatro ile ilgili çalışmaların katılım belgesi
6. Kayıt ücreti ve ilk ay ödentisi   


Açıklamalar 

Katılımcılarımz belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Oluşum’a başvurarak kaydını yaptırır.
Kayıt sırasında “Kayıt Kabul Formu” doldurulur, sözleşme yapılır ve kimlik kartı düzenlenir.
Ödentiler doğrudan Oluşum’a ya da banka hesabına yatırılabilir.

Çalışmalara konuk kabul edilmez.
Katılımcılarımızın çalışmalara rahat kıyafetle gelmeleri gerekir.
Çalışma salonuna ayakkabıyla girilmez.
Katılımcılarımız istediği zaman “Oluşum Drama Belgeliği”nden yararlanabilir.
Kurumca düzenlenen diğer etkinliklerde (Ulusal Drama Semineri vb.) katılımcılarımıza ayrıca indirim yapılır.

 

 

Not: Haziran 2018 itibariyle kursun yürütülmesi sonlandırılmıştır.